WATTer Skills

WATTer Skills

Συμβουλευτικές Ομάδες

Συμβουλευτική Ομάδα Πορτογαλίας

Η Πορτογαλικά Υπηρεσία Περιβάλλοντος (APA) είναι ένας δημόσιος οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της Πορτογαλίας. Ο ρόλος της APA είναι να προτείνει, να αναπτύσσει και να παρακολουθεί, με ένα ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο, τις δημόσιες πολιτικές για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, σε στενή συνεργασία με άλλες τομεακές πολιτικές και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

APA – Agência Portuguesa do Ambiente
www.apambiente.pt

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal Ap. 758
2610-124 Amadora, Portugal

geral@apambiente.pt

Η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων και Αποβλήτων της Πορτογαλίας (ERSAR) έχει ως πρωταρχικό της στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των πελατών καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των πόσιμων υδάτων για όλους τους χειριστές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διανομής και αποχέτευσης των υδάτων στα κτίρια.

ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
www.ersar.pt

Rua Tomás da Fonseca, Torre G – 8º, 1600-209 Lisboa, Portugal

geral@ersar.pt 

Η ANQIP είναι μία Πορτογαλική τεχνικο-επιστημονική ένωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της οποίας οι τελικοί στόχοι είναι η προώθηση και η διασφάλιση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των κτιριακών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στον κύκλο του νερού και στα ζητήματα βιωσιμότητας στα κτίρια.

ANQIP – Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais
www.anqip.com

Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário de Santiago, 3810 – 193 Aveiro, Portugal

anqip@anqip.pt 

Συμβουλευτική Ομάδα Ισπανίας

Η CNC, η Εθνική Συνομοσπονδία Κατασκευών της Ισπανίας, αποτελεί τον οργανισμό του κατασκευαστικού κλάδου, που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εταιριών του τομέα αυτού στην Ισπανία. Ιδρύθηκε το 1977 στο πλαίσιο του νομοθετικού διατάγματος για τη ρύθμιση των ενώσεων συνδικάτων και έχει ως σκοπό την εκπροσώπηση του τομέα στους φορείς δημόσιας διοίκησης.

Η CCOO, η Ισπανική Ομοσπονδία Κατασκευών και Υπηρεσιών, αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Συνομοσπονδίας των Συνδικάτων για τις Κατασκευές και σκοπός της είναι η προώθηση όλων των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη διατήρηση της ενότητας δράσης όλων των Συνδικάτων που εκπροσωπούν τον κτιριακό και κατασκευαστικό κλάδο.

Η FICA-UGT, η Ισπανική Ομοσπονδία Βιομηχανίας, Κατασκευών και Γεωργίας είναι η ομοσπονδία που εκπροσωπεί τον κατασκευαστικό κλάδο και αυτόν των κατασκευαστικών υλικών, τον αγροτικό τομέα, τον τομέα των προϊόντων ταχείας κατανάλωσης (FMCG), μεταξύ των άλλων, εκπροσωπώντας τους εργαζομένους τους, παλεύοντας για τα δικαιώματα και την κατάρτιση των εργατών και προωθώντας την ενσωμάτωση και τη συμμετοχή τους σε αναπτυξιακές δράσεις.

Συμβουλευτική Ομάδα Ελλάδας

Η ΟΒΥΕ ιδρύθηκε το 1962 από ενεργούς και διορατικούς υδραυλικούς προκειμένου να υπάρξει τάξη στο επάγγελμα και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Η ΟΒΥΕ είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο εκπροσώπησης των υδραυλικών όλης της χώρας (ενώ είναι και μέλος της ΓΣΕΒΕΕ), και υπερασπίζεται τα συμφέροντα των υδραυλικών όλης της χώρας, ενώ λαμβάνει θέση για τα θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι ένας μη- κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την υλοποίηση μελετών και ερευνών που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της Ελληνικής οικονομίας.

Το ΕΙΕΑΔ είναι ένας δημόσιος φορέας, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ελλάδας και έχει ως αποστολή να υποστηρίζει τις δράσεις και τις πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές, και να προωθήσει την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.

Ο ΟΑΕΔ εδράζεται σε τρεις κύριους πυλώνες λειτουργίας: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο ΟΑΕΔ αποτελεί τη δημόσια αρχή και κεντρική δομή  διαχείρισης των ‘ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας’ για την ανάσχεση της ανεργίας, την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων όσο και εργαζομένων, καθώς και των ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας).

Συμβουλευτική Ομάδα Ιταλίας

Το Τμήμα Βιομηχανικής Μηχανολογίας ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2013 και συστάθηκε κυρίως με τη συμβολή καθηγητών και ερευνητών από τα ακόλουθα (ανενεργά πλέον) τμήματα: Ενέργειας,  Εφαρμοσμένης Θέρμο-ρευστοδυναμικής και Περιβαλλοντικής Ρύθμισης (DETEC), Αεροδιαστημικής Μηχανικής (DIAS), Οικονομικής Μηχανολογίας – Διαχείρισης (DIEG), Ναυπηγικής (DIN), Μηχανολογίας και Ενεργειακής Μηχανικής (DiME). Ο στόχος του Τμήματος είναι η προώθηση των εξελίξεων στον τομέα της Επιστήμης και του Πολιτισμού, με απώτερο σκοπό την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Το Τμήμα συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2010 και συνεχίζει την πολιτιστική παράδοση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Αστικής Ανάπτυξης της Μηχανολογίας και του Τμήματος Υδραυλικών έργων, Μεταφορών και Οδοποιίας, από τη συγχώνευση των οποίων και προέκυψε. Το Τμήμα υλοποιεί ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο της περιβαλλοντικής ανάλυσης, όπως: επεξεργασία και διεργασίες ανάκτησης για υγρά και στερεά απόβλητα, καθαρισμός νερού, διάχυση ρυπαντών και αποκατάσταση εδαφών και βυθοκόρηση ιζημάτων.

www.dicea.uniroma1.it

DICEA – via Eudossiana, 18 – 00184 Roma

raffaella.pomi@uniroma1.it

Η ASSISTAL είναι η επιχειρηματική ένωση των κατασκευαστών υποδομών υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας, η οποία ιδρύθηκε το 1946 και αποτελεί μέλος της Confindustria, που εκπροσωπεί εταιρίες εξειδικευμένες στο σχεδιασμό, την παροχή, την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη συντήρηση τεχνολογικών συστημάτων, την παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ESCo) και τη Διαχείριση Εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, η ένωση προωθεί την επαγγελματική συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την πολιτιστική ανάπτυξη μεταξύ των μελών της, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ εταιριών του τομέα, ειδικότερα μέσω της υποστήριξης για τη θέσπιση κοινοπραξιών και επιχειρηματικών δικτύων, ενώ υποστηρίζει και προωθεί τις δραστηριότητες και τα έργα εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, προκειμένου να αυξηθούν τα προσόντα των συνδεόμενων/συνεργαζόμενων εταιριών.