WATTer Skills

WATTer Skills

Εταίροι

Το εταιρικό σχήμα του έργου WATTer Skills αποτελείται από 4 εκπροσώπους των τομέων της επαγγελματικής κατάρτισης και ενεργειακής αποδοτικότητας, προερχόμενους από 4 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Η ADENE, η Υπηρεσία Ενέργειας της Πορτογαλίας, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου με αποστολή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημόσιου ενδιαφέροντος στους τομείς της ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας και της αποδοτικής χρήσης του νερού.

Οι τομείς δραστηριοποίησης της ADENE είναι:

 • Διαχείριση του Συστήματος Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων (SCE), του Συστήματος Διαχείρισης Εντατικής Κατανάλωσης Ενέργειας (SGCIE) καθώς και άλλων που έχουν ανατεθεί στην ADENE μέσω της εθνικής νομοθεσίας,
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση της σκοπιμότητας μέτρων ή έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, ειδικότερα στο πλαίσιο  του Προγράμματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας στη Δημόσια Διοίκηση (Eco.AP), καθώς και με ιδιωτικούς φορείς,
 • Διαχείριση της “Academia ADENE”, του Τμήματος Εκπαίδευσης της ADENE, το οποίο είναι το τμήμα που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση Εμπειρογνωμόνων στην ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων, παρέχοντας πολλές δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για άλλους επαγγελματίες στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, ήτοι εξειδικευμένη κατάρτιση και εφαρμογή εργαλείων ενεργειακής διαχείρισης (π.χ. CMVP), σχετικών πρακτικών και τεχνολογιών,
 • Προώθηση της έρευνας, ανάπτυξης συνεργατικής καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στα πεδία της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αποδοτικής χρήσης νερού, μέσω συμπράξεων μεταξύ της ADENE και οργανισμών Ε&Α από το εθνικό επιστημονικό σύστημα, εταιριών και αντίστοιχων διεθνών φορέων, στο πλαίσιο εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων και δικτύων για την ενθάρρυνση της συνεργατικής Ε&Α,
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα με στόχο να μοιραστεί την εμπειρία της και να ωφεληθεί από την ενεργό συνεργασία μεταξύ των εταίρων στους τομείς της ενέργειας και του νερού,
 • Ανάπτυξη εκστρατειών και δράσεων με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την παροχή πληροφόρησης για εταιρίες και το ευρύ κοινό σε ενεργειακἀ ζητήματα και τη συσχετιζόμενη περιβαλλοντική διάσταση,
 • Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα ή ενώσεις οργανισμών με παρόμοιους σκοπούς.

ADENE – Agência para a Energia
www.adene.pt

Avenida 5 de Outubro, n.º 208, Edifício Santa Maria, 2º piso, 1050-065 Lisboa

Project Coordinator
Filipa Newton – fllipa.newton@adene.pt

Το 1992 η Εθνική Συνομοσπονδία Κατασκευών (CNC), η CCOO Κατασκευαστικές Υπηρεσίες και η Ομοσπονδία της Βιομηχανίας (MCA-UGT), συνέθεσαν ένα Συμβούλιο για να δημιουργήσει και να διαχειριστεί από κοινού τον μη κερδοσκοπικό φορέα που είναι το FLC. Το Fundación Laboral de la Construcción δρα για την παροχή στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους των απαραίτητων πόρων για την προώθηση ενός καλύτερα καταρτισμένου και με ενισχυμένα επαγγελματικά προσόντα κατασκευαστικού τομέα.

Το FLC λαμβάνει την οικονομική της υποστήριξη από τον τομέα μέσω ενός υποχρεωτικού φόρου, που έχει θεσπιστεί στο Γενικό Συμφωνητικό, ο οποίος αποδίδεται από κάθε κατασκευαστική εταιρία, αλλά και μέσω δημόσιας χρηματοδότησης για την παροχή μαθημάτων κατάρτισης τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε ανέργους από τον κατασκευαστικό τομέα.

Οι στόχοι του  FLC είναι:

 • Προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης,
 • Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξη μέτρων για τη βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στην οικοδομή,
 • Προώθηση μέτρων για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και τη δημιουργία και διευκόλυνση απόκτησης μιας κάρτας επαγγελματικής πιστοποίησης (TPC).

Ως αποτέλεσμα των πολλών ετών αφοσίωσης και προσπάθειας και με την υποστήριξη πολλών επαγγελματιών, το Ίδρυμα αποτελεί σήμερα ένα σημείο αναφοράς στον κατασκευαστικό κλάδο και έναν εταίρο κλειδί για συνεργασίες με στόχο το μέλλον των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Έχοντας περισσότερη εμπειρία και γνώση στη διάθεσή του, το FLC φροντίζει να διασφαλίσει ότι η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, η κατάρτιση, η καινοτομία, η αειφορία και οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στην συνέχιση της οικοδόμησης της προόδου που θεωρεί ότι είναι δυνατή το FLC. Επιπλέον, το  FLC διαχειρίζεται εθνικά και διεθνή έργα με διαφορετικούς σκοπούς:

 • Έρευνα σε οικονομικά ζητήματα, επαγγελματικά περιγράμματα, επαγγελματικά προσόντα, υγεία και ασφάλεια και κατάρτιση στον κατασκευαστικό κλάδο,
 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στην κατάρτιση (web 2.0, προσομοιωτές κατάρτισης, καινούργιες εφαρμογές λογισμικού, κλπ.).

FLC – Fundaciòn Laboral de la  Construccion
www.fundacionlaboral.org

CALLE RIVAS 25 EDIFICIO A, 28052 Madrid, Spain

Project Manager
Javier González – jgonzalez@fundacionlaboral.org

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1987 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Το ΚΑΠΕ έχει οριστεί δια νόμου ως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE), και βασικός σκοπός του είναι η προώθηση των τεχνολογικών εφαρμογών στους παραπάνω τομείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Λειτουργεί ως σύμβουλος του Ελληνικού Κράτους, ενώ με το πέρασμα των ετών έχει κτίσει ένα πολύ ορατό προφίλ ενός ισχυρού και αξιόπιστου εθνικού ενεργειακού κέντρου. Στο πλαίσιο του ρόλου του, το ΚΑΠΕ:

 • Είναι ο επίσημος σύμβουλος του Ελληνικού κράτους για τα ζητήματα των ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ στην εθνική πολιτική, τη στρατηγική και τον σχεδιασμό
 • Διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες είναι τόσο τεχνικά / οικονομικά βιώσιμες όσο και φιλικές προς το περιβάλλον
 • Οργανώνει, επιβλέπει και υλοποιεί επιδεικτικά και πιλοτικά έργα, για την προώθηση των παραπάνω τεχνολογιών
 • Υλοποιεί εμπορικές εφαρμογές των ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ σε ενεργειακά έργα του ιδιωτικού τομέα, των τοπικών αρχών, επαγγελματικών ενώσεων, κλπ.
 • Παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, στη μορφή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και πληροφόρησης, σε τρίτους
 • Διαδίδει τις τεχνολογίες στις περιοχές εξειδίκευσης του και παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες και υποστήριξη σε ενδιαφερόμενους φορείς και επενδυτές
 • Οργανώνει ή/και συμμετέχει σε τεχνικά και επιστημονικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, συναντήσεις εργασίας, κλπ.

Το ΚΑΠΕ διαθέτει ένα επιστημονικό προσωπικό περισσότερων από 120 εξειδικευμένων επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων και μηχανικών, και στα 30 χρόνια ζωής του έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 600 Ευρωπαϊκά και εθνικά έργα (σε πολλά εκ των οποίων είχε τον συντονιστικό ρόλο). Μέσω αυτής της δραστηριότητας, το ΚΑΠΕ έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και έχει βοηθήσει την αγορά να αποδεχτεί και να υιοθετήσει νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Το ΚΑΠΕ συνεργάζεται με άλλα ινστιτούτα, πανεπιστήμια, συμβούλους, τοπικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς (IEA, UNESCO, IEC, CEN, κλπ.), και συμμετέχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, όπως τα EnR, MEDENER, EUREC Agency, κλπ. Επίσης συμμετέχει και παρέχει υποστήριξη σε διάφορες επαγγελματικές ενώσεις στην Ελλάδα. Τα στελέχη του ΚΑΠΕ εκπροσωπούν την Ελλάδα σε όλες τις Συντονισμένες Δράσεις της ΕΕ, ήτοι τις CA EPBD, CA ESD και CA RES.

CRES – Centre for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

MARATHONOS 19TH KM, 190009 Pikermi, Greece

Project Manager
Charalampos Malamatenios – malam@cres.gr

Στην Ιταλία, η επαγγελματική κατάρτιση στον κατασκευαστικό κλάδο διεξάγεται μέσω ενός εθνικού συστήματος κατάρτισης που ρυθμίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Το FORMEDIL είναι ο κεντρικός φορέας αυτού του συστήματος και αποτελείται από τους κοινωνικούς εταίρους του κλάδου, δηλ. την Εθνική Ένωση των Ιδιωτικών Κατασκευαστικών Εταιριών, την ANCE, τα συνδικάτα FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL καθώς και τα ANAEPA, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI, ANIEM, AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP.

Το FORMEDIL διαρθρώνεται σε ένα δίκτυο από 103 Σχολεία Κατασκευὠν (SCUOLE EDILI). Ο στόχος του FORMEDIL είναι η προώθηση και ο συντονισμός της επαγγελματικής κατάρτισης, της απόκτησης και της επαναπόκτησης προσόντων στον κατασκευαστικό κλάδο, δράσεις που έχουν αναλάβει τα SCUOLE EDILI.

Τα τελευταία χρόνια, το σύστημα του FORMEDIL έχει προωθήσει τις παλιές τέχνες και τις παραδοσιακές διεργασίες με στόχο να κάνει μία απογραφή της μεταφοράς δεξιοτήτων και γνώσεων του κλάδου σε άλλους εργάτες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Ταυτόχρονα, το Formedil έχει προωθήσει πολλά ζητήματα που αφορούν τη διάχυση και χρήση των νέων τεχνολογιών που μπορούν να συσχετισθούν με την οικολογική δόμηση, και γι’ αυτό το λόγο εμπλέκεται σε ευρωπαϊκά έργα που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά.

Επιπλέον, το FORMEDIL προωθεί τη συνεργασία με πολύ σημαντικές ενώσεις όπως οι Confindustria Ceramica, IATT,  Andil, Atecap, Aif, που είναι εκπρόσωποι εταιριών που παράγουν δομικά στοιχεία, υλικά και τεχνολογίες που χρησιοποιούνται στην πράσινη δόμηση και χαρακτηρίζονται από χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το FORMEDIL συνεργάζεται και με το Ίδρυμα Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, ειδικά για την υλοποίηση ενός χώρου εκπαιδευτηρίων για την ανοικοδόμηση μετά το σεισμό που έπληξε την πόλη Onna (πλησίον της L’Aquila).

FORMEDIL – Ente Nazionale per la Formazioni e L’Addestramento Professionale nell Edilizia
www.formedil.it

Via Giuseppe Antonio Guattani 24, 00161 Rome Italy

Project Manager
Giovanni Carapela – formedil@formedil.it